Đơn ghi danh khoá thiền Vipassana 10 Ngày

03/07/2024 - 14/07/2024 | UCENLIST - TP Hà Nội
Quý vị đã hoàn tất khóa thiền 10 ngày nào với Thiền sư S.N. Goenka hoặc với các Thiền sư Phụ tá của Ngài chưa?
Chọn “Có” nếu quý vị là thiền sinh cũ trong truyền thống này
Giới tính
Giới tính của quý vị
Quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia cư trú của quý vị:
Hủy